K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 

NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 

• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,

• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

• Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

• Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgeleri ve verileriniz,

• Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,

•Dr. Nazan Ünsal Harzadin danışmanlığında verilen eğitim ve online danışmanlık hizmetleri açısından, eğitim ve danışmanlık hizmeti alınabilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz,

 

 

NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ‘ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca; veri sorumlusu olarak NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, siz değerli hastalarımızın özel nitelikli kişisel verileri ancak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
• Hastanelerimizin işleyişinin planlanması ve yönetimi,
• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
• Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
• Kimliğinizi teyit etme,
• Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
• Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.

İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

 

• Sosyal Güvenlik Kurumu,
• Özel sigorta şirketleri,
• Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
• Nüfus Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Eczacılar Birliği,
• Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
• Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
• Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
• Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
• Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

·       Dr. Nazan Uysal Harzadın danışmanlığında verilen eğitim ve online danışmanlık hizmetleri açısından, eğitim ve danışmanlık hizmeti alınabilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz Dr. Nazan Uysal Harzadın ile paylaşılacaktır. 

Dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

 

Veri Güvenliği

 

NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuat uyarınca;

 

•İşlenip işlenmediğini öğrenme,
•İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Sağlık Mevzuatının gerektirdiği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazası ile ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak kliniğimizin YELKİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 28 B GÜZELBAHÇE/ İZMİR adresine verebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, NUH SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.